Splošni pogoji poslovanja

Z uporabo portala katStik potrjujete, da se strinjate z vsemi členi splošnih pogojev poslovanja in da jih boste spoštovali. Z vsakim vpisom v portal katStik potrjujete, da se strinjate z vsemi členi teh splošnih pogojev poslovanja. V kolikor se s katerim delom ne strinjate, vam uporaba sistema ni dovoljena.

Pri registraciji uporabnika, se sklene pogodba v slovenskem jeziku. KatStik besedila pogodbe z uporabnikom ne shranjuje.

S spletnim portalom katStik upravlja podjetje KOFEBAJT, spletne rešitve, Kristjan Belcl s.p. (v nadaljevanju katStik oziroma ponudnik), Sp. Krapje 45A, 9241 Veržej, z matično številko 6866689000, z vpisom v Poslovni register Slovenije z dnem 12.06.2015, davčno številko SI98007424 (nismo zavezanci za DDV – na podlagi 1. odstavka 94. člena Zaklona o davku na dodano vrednost) in številko transakcijskega računa SI56 6100 0001 0987 052 (DELAVSKA HRANILNICA D.D.).

Katstik je spletni portal, ki nudi komunikacijske možnosti za katoličane, ki želijo spoznati ljudi s podobnimi vrednotami.

Vsa komunikacija poteka preko našega spletnega strežnika. KatStik pri tem ponuja funkcijo iskanja, spletne poštne predale ter druge možnosti spletne komunikacije.

Člen 1 Veljavnost pogojev/ varstvo podatkov

Pogoji, navedeni v nadaljevanju, se nanašajo na poslovne dejavnosti, s katerimi se ukvarja ponudnik. Ponudbe in storitve katStik-a, ki jih ponuja uporabnikom, temeljijo izključno na teh pogojih poslovanja. Prosimo upoštevajte, da oglaševane zunanje prireditve ali potovanja ne pripravlja katStik, temveč do njih pride v sodelovanju s posameznim organizatorjem. V primeru udeležbe se morajo upoštevati tudi njihovi splošni pogoji poslovanja.

Z vsakim posameznim izpolnjenim obrazcem uporabnik daje svoje preklicljivo soglasje za shrambo podatkov, ki jih je dal na razpolago podatkovni bazi uporabnikov katStik-a, kot tudi z njihovo objavo v okviru pravil v nadaljevanju pogojev. Osebni podatki uporabnika so tajni in se objavijo le, v kolikor jih uporabnik sam vnese, ko izpolnjuje svoj profil ali v svojih objavah. Uporabnik zagotavlja, da svoje sodelovanje ne bo koristil za kakršne koli poslovne namene ali v z namenom drugim povzročati škodo. Sodelovanje z poslovnimi nameni ni dovoljeno.

Člen 2 Pogodba o sodelovanju

Predpogoj za sodelovanje na spletnem portalu katStik je sklep pogodbe o sodelovanju na podlagi teh pogojev. Pogodbeni partner uporabnika je KOFEBAJT, spletne rešitve, Kristjan Belcl s.p., katerega kontaktni podatki so objavljeni na koncu pogojev poslovanja.

Sodelovati smejo vse fizične osebe, ki so dopolnile 18 let starosti. Z izpolnitvijo in pošiljanjem (preko spleta – v  izjemnih primerih preko pošte ali elektronske pošte) obrazcev, daje uporabnik ponudbo za sklep pogodbe o sodelovanju. Komaj po objavi podatkov na spletnih straneh katStik-a, ki jih je želel objaviti uporabnik in z aktivacijo polnega obsega storitev, ponudnik potrdi uporabnikovo sodelovanje z ostalimi uporabniki, s čimer je pogodba o sodelovanju sklenjena.

Da bi članstvo bilo veljavno, morajo biti podani osebni podatki resnični in točni. Kršitev tega člena lahko privede do izključitve in blokade iz portala katStik.

Aktivacija polnega obsega storitev se izvrši po uspešno izvedenem plačilu uporabnika in traja do konca zakupljenega obdobja. Potrošnik izrecno soglaša, da mu po prejemu plačila takoj aktiviramo članstvo. Do tega trenutka se pogodba o sodelovanju ne sklene, in katStik je prost vsake obveze v vezi z zagotavljanjem storitev.

Člen 3 Cene, spremembe cen

Vse storitve, ki jih ponuja katStik, članarine, kot morebitna znižanja in popusti, se računajo na podlagi trenutno veljavnega cenika. Cene, ki so navedene v cenikih ne vsebujejo davek na dodano vrednost – na podlagi 1. odstavka 94. člena Zaklona o davku na dodano vrednost nismo zavezanci za DDV.

Članarina se pobira v najprej in jo je možno poravnati samo preko plačilnega naloga (UPN). Uporabnik sam izbere obdobje trajanja članstva in sledi navodilom za izvedbo plačila. Uporabnikovemu profilu se po prejemu plačila, nakazila s plačilnim nalogom, aktivira izbrana članarina. Če plača dopoldne, bo članarina aktivirana predvidoma še isti delovni dan, če plača popoldne, pa predvidoma naslednji delovni dan. Članstvo bo veljavno do konca vplačanega obdobja.

Uporabnik soglaša, da mu lahko ponudnik izda račun na naročeno storitev samo v elektronski obliki in mu ga pošlje po elektronski pošti oziroma z drugimi sredstvi elektronske komunikacije, razen kjer je izrecno drugače določeno.

Ponudnik bo izjemoma in po lastni presoji povrnil del ali celoten zahtevani znesek povračila vplačane članarine, kadar je prišlo do napake v obračunu storitve zaradi administrativne ali računovodske napake na ponudnikovi strani.

Člen 4 Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da v roku 14 dni od sklenitve pogodbe ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem sklenitve pogodbe (pogodba se sklene s prejemom plačila in aktivacijo računa).

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči tako, da izpolni priložen obrazec za odstop od pogodbe, ki ga najde tukaj (Obrazec: Odstop od pogodbe), ter ga pošlje na e-naslov prodajalca: office(at)katstik.si ali pa ga natisne, izpolni ter pošlje na naslov ponudnika:

KOFEBAJT, spletne rešitve, Kristjan Belcl s.p.
Krapje 45A
9241 Veržej

Ponudnik vrne vsa prejeta plačila v roku 14 dni od prejema obvestila.

Potrošnik ob sklenitvi pogodbe izrecno soglaša, da se mu storitev začne dobavljati takoj – torej v roku za odstop - zato mora ponudniku plačati znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestila o odstopu od pogodbe.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah o opravljanju storitev, če ponudnik pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo ponudnik v celoti izpolni.

Člen 5 Posebni pogoji sodelovanja/ Pogoji uporabe

katStik si pridržuje pravico, vendar ni zavezan, vse informacije uporabnika preveriti glede točnosti. Uporabnik nosi vso odgovornost za vsebine, ki jih objavlja na portalu, kot tudi za kontakte in komunikacije, ki jih ustvarja skozi katStik. V interesu vseh uporabnikov niso dovoljene žalitve, spolno eksplicitne vsebine, upodobitve nasilja, grožnje, diksriminatorne ali podobne izjave, ki so v nasprotju z dostojnim obnašanjem in dobrimi navadami, kakor tudi vsebine in izjave, ki grobo kršijo namen in smisel sodelovanja v skupnosti katStik, kot so žalitve z ozirom na raso, spol, spolno usmerjenost, nacionalno pripadnost, invalidnost, starost itn. ter druge vsebine, ki bi kršile veljavno zakonodajo. Enako velja tudi za povezave do tretjih strani s neprimerno vsebino, za katere je odgovoren uporabnik. Uporabnik je v celoti odgovoren za svoja dejanja v odnosu do tretjih pravnih oseb. Uporabnik je dolžan zaščititi katStik od vseh mogočih pravnih nevšečnosti ali zahtev, katere bi take tretje osebe lahko postavile katStik-u zaradi dejanja ali opustitve uporabnika na način, ki ne spada na področje dopustnega ravnanja ali pripada odgovornosti uporabnika, pa naj so te zahteve upravičene ali neupravičene. katStik si z ozirom na interes uporabniške skupnosti in v skladu z zakonskimi predpisi pridržuje pravico, da uporabnika, pri katerem se pojavi sum, da je prekršil obstoječa pravila, brez dodatnih obrazložitev zavrniti, pogodbo o sodelovanju brez prehodnega roka preklicati in po lastni presoji njegove podatke v podatkovni bazi delno ali popolnoma izbrisati. Prenos podatkov(dopisi, elektronska pošta, sporočila, faksi drugih uporabnikov itn.) katStik opravlja izključno samo z uporabnikom, kateremu so tudi namenjeni. Strogo je prepovedano kakršnokoli objavljanje, posredovanje ali poslovno koriščenje s strani katStika posredovanih podatkov tretjim osebam, še posebej kar se tiče prenosa podatkov o drugih uporabnikih na portalu.

Člen 6 Potek/ Odgovornost

Za točen postopek in sodelovanje se je potrebno držati navodil za uporabo objavljenih na spletnih straneh katStika. katStik omogoča samo dogovorjene načine komuniciranja, ne more pa prevzeti odgovornosti za uspešno povezovanje oz. za odnos preostalih uporabnikov.

Člen 7 Teksti/ Slike/ Fotografije/ Zvoki

Uporabnik zagotavlja, da so teksti, slike, fotografije, filmski in zvočni posnetki (kratko tekst in podatki) prosti kakršnihkoli pravic tretjih oseb, ki bi lahko nasprotovali objavi ali drugi rabi v okviru katStik-a. S pošiljanjem oz. nalaganjem tekstov in podatkov, uporabnik soglaša z objavo le-teh v okviru katStika na internetu in v drugih medijih. To soglasje lahko uporabnik kadarkoli pisno odpove. katStik bo takšne tekste in podatke, na katere se bo nanašala odpoved soglasja, nemudoma odstranil. Uporabnik sam jamči za vsebino naloženih tekstov in podatkov. Ti ne bodo objavljeni, če kršijo veljavno zakonodajo, pravila uporabe katStika-a ali dobre navade. V interesu vseh uporabnikov si katStik pridržuje pravico pred objavo naloženih tekstov in podatkov preveriti njihovo resnost, ter da jih ne objavi.

Člen 8 Reklama/ Marketing

Uporabnik se strinja, da katStik lahko hrani in ocenjuje vse  podatke posredovane s strani uporabnika izključno za interne raziskave in ocene. V kolikor se uporabnik izrecno ne strinja, katStik ne bo posredoval njegovih osebnih podatkov tretjim osebam. Uporabnik se strinja, da se mu dostavlja glasilo (newsletter) z informacijami o katStik-u.

Člen 9 Komercialna raba

Vsakršno nepooblaščeno poslovno koriščenje ponudb in storitev katStik-a ni dovoljeno in nosi pravne posledice. Ni dovoljeno oglaševanje izdelkov ali storitev drugih internetnih ali drugačnih ponudnikov, ne glede na to ali so ali niso komercialne narave. Vse objave ali drugače na voljo podane vsebine s strani uporabnika morajo biti osebnega značaja. To pomeni, da njihov cilj ne sme biti materialni dobiček. katStik si pridržuje pravico, da takoj izbriše vsakršne poslovne ali druge nedopustne ali nepooblaščeno objavljene vsebine, ter da prične s postopkom odškodninske zahteve. Začetek postopka odškodninske zahteve ne vpliva nobeno drugo pravico katStik-a. Uporaba podatkov objavljenih na straneh katStik-a s strani uporabnikov, v drugačne namene, kot pa čisto privatni komunikaciji med uporabniki ni dovoljena. Takšna zloraba(na primer, z namenom reklame) bo nemudoma pravno – tudi odškodninsko – zasledovano.

Člen 10 Stojna oprema

Stroški strojne opreme (računalnik, programska oprema, modem itn.), ki omogoča dostop do storitev, so izključno v domeni samega uporabnika. Isto velja za telekomunikacijske stroške, ki nastanejo ob uporabi.

Člen 11 Omejitev odgovornosti

katStik ne prevzema nobene odgovornosti oz. ne jamči za točnost objav oz. podatkov objavljenih s strani drugih uporabnikov. Ker katStik izven spletnega strežnika nima nobenega vpliva na prenos podatkov preko interneta in zaradi okoliščin in nesigurnosti interneta, katStik ne more prevzeti nobene odgovornosti za izgubljene ali lažno vnesene podatke prevzete iz izpolnjenih obrazcev, ali za druge morebitne napake, ki bi nastale izven področja vpliva strežnika katStik, do katerih lahko pride pri prenosu podatkov.

katStik se trudi v vsakem trenutku zagotoviti dostopnost vseh njegovih storitev preko interneta, vendar iz tehničnih razlogov(Varnostno kopiranje, posodobitve itn.) ne more zmeraj zagotavljati neprekinjen in nemoten dostop. Možni so izpadi delovanja, in v skladu s tem ne more odgovarjati za morebitno škodo, ki bi nastala ob nedosegljivosti ali le delni funkcionalnosti. katStik predvideva vsaj 90% dosegljivost svojih storitev tekom leta. Iz tega se izvzamejo obdobja, ko spletni strežnik ni dosegljiv zaradi tehničnih ali drugih problemov, na katere katStik ne more vplivati(višja sila, krivda tretje osebe itd.). Vsakodnevnim nalogam katStik-a spada tudi analiza in obdelava poslanih uporabniških podatkov. katStik ne more prevzeti odgovornost za to, da se bo neko dogovorjeno srečanje med dvema uporabnikoma oz. bodočima zakoncema tudi resnično zgodilo.

Kakršna koli druga odgovornost ali jamstvo katStik-a, če do njega zaradi pravnega razloga ni prišlo, je omejena na višino do tedaj vplačane članarine uporabnika, ki očita kršitev. Vsi drugi zahtevki za povračilo so izključeni, razen v primeru, da gre za namerno ali grobo opustitev dolžnosti s strani zaposlenega v katStik-u. S tem se prav tako izključuje morebitno materialno ali nematerialno jamstvo za posledice / škodo, ki bi nastala zaradi zmote ali s tehnično napako pogojene napake pri prenosu podatkov.

Od zgoraj navedenega izključevanja in omejevanja jamstva je prav tako nedotaknjeno jamstvo za škodo, povzročeno z napadom na življenje, telo ali zdravje, ki temelji na kršitvi dolžnosti iz malomarnost katStik-a ali namerni ali malomarni kršitvi dolžnosti s strani zakonitega zastopnika katStik-a, kot tudi jamstvo za drugo škodo, ki temelji na grobi kršitvi dolžnosti iz malomarnosti katStik-a ali zakonitega zastopnika katStik-a.

Člen 12 Odgovornost uporabnika

S prenosom podatkov uporabnik zagotavlja točnost vseh z njegove strani oddanih objav. Uporabnik je odgovoren katStik-u, kot tudi tretjim prizadetim osebam, za vso škodo, ki bi nastala zaradi dajanja napačnih, ponarejenih, ali takšnih tekstov in podatkov, ki niso last tega uporabnika. Uporabnik jamči za vso škodo, ki bi nastalo z nepooblaščenim posredovanjem podatkov, ki so bili poslani samo njemu.

Člen 13 Jamstvo za povezave (linke)

katStik se izrecno distancira od vsebin povezanih strani ali grafičnih elementov in si jih v nobenem primeru ne smatra za svoje. Posledica kakršne koli kršitve katere koli veljavne zakonodaje, pogojev uporabe in poslovanja katStik-a (člen 4 splošnih pogojev poslovanja) ali dobrih navad, za katere bo katStik izvedel, imajo za posledico takojšen izbris povezav, objav, grafičnih elementov ali podobnega. Prosimo vas za razumevanje, da bomo zaradi tehničnih omejitev občasno izvajali le naključne preglede in smo zato odvisni tudi od podpore in sodelovanja uporabnikov pri zagotavljanju resnosti portala katStik.

Člen 14 Posebni dogovori, pravna veljavnost splošnih pogoje poslovanja

Posebni dogovori in pogodbene dopolnitve za svojo učinkovitost zahtevajo pisno obliko. V kolikor je katera od določitev splošnih pogojev poslovanja neučinkovita ali bo taka postala, vse ostale določitve še naprej ostajajo v veljavi. Neučinkovite ali manjkajoče določitve bodo ob prvi priložnosti zamenjane s določitvijo, ki bo pravno in gospodarsko pomembna in veljavna.

Ti splošni pogoji poslovanja postanejo izrecno obvezujoči, ko uporabnik izvrši plačilo za sodelovanje na naslov katStik-a ter z aktivacijo računa, s tem pa postanejo sestavni del pogodbe o sodelovanju.

Nove verzije in posodobitve splošnih pogojev poslovanja bodo posebej in jasno objavljene na katStik-u. Novi pogoji so priznani in postanejo del pogodbe v kolikor uporabnik v obvezujočem roku štirih tednov ne pošlje pisnega ugovora. Uporabnik se ob tem zaveže da bo tudi po sklepu pogodbe o sodelovanju, pozoren na novice in opozorila o spremembah pogojev poslovanja.

Člen 15 Prireditve

V primeru da pride do odpovedi že najavljenega katStik dogodka ali prireditve, za katerega je bilo potrebno izvršiti plačilo, se nadomestijo samo stroški odpovedi / storniranja, običajni za kraj, kjer je bil dogodek načrtovan.

Člen 16 Najava prireditev

katStik najavlja svoje prireditve na začetni strani v koledarju prireditev in v zavihku z dogodki na strani za člane, ki so zanimive za samske katoličane. Za prireditve, ki niso organizirane s strani katStik-a, ne prevzemamo nobene odgovornosti. Najave prireditev, katerih cilji so izpolniti skupne in koristne cilje, bodo do nadaljnjega brezplačne, s prošnjo da uporabniki kliknejo na določeno povezavo. katStik si pridržuje pravice, da dogodke, katerih namen je dobiček, najavi le proti plačilu.

Člen 17 Pritožbeni postopek

V katStik-u si prizadevamo za zadovoljstvo strank, in nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja, vseeno pa se lahko zgodi, da je naše ravnanje drugačno od vaših pričakovanj. Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitev, vas prosimo da se obrnete na e-poštni naslov office@katstik.si ali na poštni naslov ponudnika, podjetja KOFEBAJT s.p., Krapje 45A, 9241 Veržej. Na vaše pritožbe bomo odgovorili v najkrajšem možnem času – najkasneje pa v roku 30 dni po prejemu pritožbe.

Člen 18 Izvensodno reševanje potrošniških sporov

KatStik potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur.l. RS, št. 81/15).

Povezava na platformo SRPS za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Člen 19 Sodna pristojnost/ Veljavna zakonodaja

V pravnih vprašanjih, ki bi se morebiti pojavile med uporabnikom in katStik se uporabljajo izključno pravni predpisi Republike Slovenije.

 

Ime firme: KOFEBAJT, spletne rešitve, Kristjan Belcl s.p.,
Naslov: Krapje 45 A, SI-9241 Veržej,
Email: office@katstik.si

Zgoraj opisani splošni pogoji poslovanja vstopijo v veljavo dne 12.12.2016 do nadaljnega.

Najdi partnerja za vse življenje


Postani član